(0318) 55 55 01
0
Categorieën
  Categorieën
Print

PRIVACYVERKLARING Welkom! De bescherming van persoonsgegevens is een grondrecht dat onder meer in artikel 8 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie is vastgelegd. De Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG), is een Europese wet die de bescherming van dit grondrecht regelt. De AVG is sinds 24 mei 2016 van kracht en vanaf 25 mei 2018 rechtstreeks toepasselijk in de hele Europese Unie. Deze AVG vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens. KantoorKompas V.O.F (hierna: KantoorKompas) stelt zich voortdurend ten doel om privacygevoelige gegevens van betrokkenen, waaronder de persoonsgegevens, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te verwerken; dit mag de betrokkene dan ook van KantoorKompas verwachten. Bij vermoedelijk tekortschieten hierin vraagt KantoorKompas de betrokkene om haar hierover aan te spreken. Daarnaast heeft de betrokkene te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie, wat in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens is. Meer informatie hierover vindt u hierna onder punt 11. Met deze privacyverklaring wil KantoorKompas haar klanten en andere betrokkenen van wie zij persoonsgegevens verwerkt laten zien dat dit op een behoorlijke en transparante wijze plaatsvindt.