(0318) 55 55 01
0
Categorieën
  Categorieën
Algemene Voorwaarden
Print Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Kantoorkompas v.o.f.

Leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden van Kantoorkompas v.o.f., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30201892, gevestigd te 3901 XB Veenendaal aan de Populierenlaan 33, met telefoonnummer: 0318 55 55 01 en faxnummer: 0318 50 11 08 en internetadres: www.kantoorkompas.nl.

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, tussen Kantoorkompas v.o.f. (hierna aan te duiden als : "de leverancier") en haar wederpartij, aanbiedingen, servicecontracten en toekomstige (rechts)betrekkingen daaronder begrepen.
1.2 Indien de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de wederpartij beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de leverancier voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de leverancier zijn in te zien en dat zij op verzoek van de wederpartij zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
1.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.
1.4 Eventueel overeengekomen van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen geven de wederpartij geen recht op toepassing van die bepalingen bij andere (rechts)betrekkingen.
1.5 Indien op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. In dat geval blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden van kracht.

2. Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst
2.1 Elke aanbieding van de leverancier is vrijblijvend en dient als één geheel te worden beschouwd, tenzij hiervan uitdrukkelijk is afgeweken.
2.2 Indien de wederpartij een opdracht plaatst, komt de overeenkomst eerst tot stand doordat de leverancier deze schriftelijk aanvaardt, dan wel een begin met de uitvoering daarvan maakt.
2.3 Al dan niet in catalogi getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de verschuldigde zaak daaraan behoeft te beantwoorden.
De leverancier is niet gehouden tot nalevering van eenmaal geleverde producten, indien deze producten uit de productie of het verkoopprogramma van de leverancier zijn genomen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de leverancier niet.
2.4 De leverancier treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de data van de wederpartij een en ander conform de daartoe geldende wet- en regelgeving.
2.5 De leverancier kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de wederpartij redelijkerwijs aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van een overeenkomst. Indien de leverancier op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
2.6 De leverancier zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud (indien er sprake is van een overeenkomst die via de digitale weg tot stand is gekomen) aan de wederpartij de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de wederpartij op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de wederpartij, dit is slechts van toepassing indien de wederpartij een consument betreft, van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
de informatie over garanties (indien van toepassing) en bestaande service na aankoop;
de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
2.7 In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn vanaf het magazijn en exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders weergegeven. De hantering van deze prijsopstelling is vanwege het feit dat de leverancier zich met name richt op wederpartijen die geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel.
3.2 Voor opdrachten met betrekking tot investeringszaken tot een bedrag van € 340,00 en met betrekking tot kantoorverbruiksartikelen tot een bedrag van € 113,00 worden orderkosten in rekening gebracht volgens de ten tijde van de uitvoering van de order daartoe bij de leverancier geldende regeling.
3.3 Montage- of installatiewerkzaamheden en voorzieningen zijn voor rekening van de wederpartij en worden separaat doorberekend.
3.4 Wijzigingen in inkoopprijzen, loon- en materiaalkosten, sociale- en overheidslasten, vrachtkosten, verzekeringspremies en andere kosten, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie geven de leverancier het recht de prijs te wijzigen. Wijzigt de leverancier de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst dan heeft de wederpartij het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden.

4. Levering
4.1 Levering vindt plaats vanaf het magazijn van de leverancier, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen.
4.2 De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld dan wel op het moment dat deze hem worden bezorgd. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken maximaal 4 weken worden opgeslagen voor rekening en risico van de leverancier ongeacht hetgeen is bepaald in artikel 7. De wederpartij is in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd.

5. Levertijd
De overeengekomen levertijd geldt nimmer als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de wederpartij de leverancier schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

6. Deelleveringen
De leverancier is gerechtigd verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is de leverancier gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

7. Transport/risico
7.1 Verzending en transport geschieden voor rekening van de leverancier.
7.2 Indien de verkochte zaak door de leverancier of een door deze aangewezen vervoerder bij de wederpartij wordt bezorgd, is de zaak voor risico van leverancier van de aflevering af, ook indien de eigendom nog niet is overgegaan op de wederpartij. Artikel 4.2 is onverkort van toepassing.

8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 De door de leverancier geleverde zaken blijven het eigendom van de leverancier totdat de wederpartij de koopsom heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die de leverancier op de wederpartij mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in één of meer van zijn verplichtingen jegens de leverancier.
8.2 Door de leverancier geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt. In geval van doorverkoop is de wederpartij verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen.
8.3 Het is de wederpartij niet toegestaan de zaken te verpanden of hierop enig ander recht te vestigen.

9. Betaling en zekerheid
9.1 Facturen van de leverancier dienen binnen 30 dagen na leveringsdatum te worden voldaan op een door de leverancier aan te geven wijze.
9.2 Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta zonder verrekening, korting of opschorting uit welke hoofde dan ook.
9.3 Ingeval van niet-tijdige betaling verkeert de wederpartij in verzuim en is hij rente verschuldigd ten bedrage van 1,5% per (gedeelte van de) maand van het factuurbedrag met een minimum van de wettelijke rente per jaar.
Indien de wederpartij een consument betreft en deze voldoet niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en), is deze, nadat hij door de leverancier is gewezen op de te late betaling en de leverancier de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de leverancier gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De leverancier kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
9.4 Ingeval van niet-tijdige betaling, liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar, ongeacht of de leverancier hiervoor reeds heeft gefactureerd of voorfinanciering heeft plaatsgevonden en is de leverancier bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van de leverancier schadevergoeding te vorderen.
9.5 Ingeval van niet-tijdige betaling worden de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht.
9.6 De leverancier is steeds gerechtigd om hetgeen hij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van de wederpartij heeft te vorderen, te verrekenen met een al dan niet opeisbare tegenvordering van de wederpartij op de leverancier.
Ingeval de vordering van de leverancier op de wederpartij nog niet opeisbaar is, maakt de leverancier van zijn verrekeningsbevoegdheid geen gebruik, tenzij op de tegenvordering van de wederpartij beslag wordt gelegd of daarop anderszins verhaal wordt gezocht, daarop een beperkt zakelijk recht wordt gevestigd of de wederpartij zijn tegenvordering onder bijzondere titel overdraagt. De leverancier zal de wederpartij indien mogelijk van tevoren in kennis stellen van het gebruik van zijn verrekeningsbevoegdheid.
9.7 De wederpartij is verplicht op eerste verzoek van de leverancier terstond genoegzaam en in de door de leverancier gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zonodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is de leverancier gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten.
9.8 Indien de wederpartij aan een verzoek als bedoeld in het voorgaande lid niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen terstond opeisbaar.

10. Aansprakelijkheid
10.1 Indien de leverancier toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen kan hij uitsluitend aansprakelijk gesteld worden voor de vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen de vergoeding voor de achtergebleven prestatie. De leverancier is niet aansprakelijk voor enige andere vorm van schade, waaronder begrepen:
- aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook;
- indirecte schade;
- gevolgschade;
- schade wegens gederfde winst;
- vertragingsschade;
- schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de wederpartij;
- schade wegens door de leverancier gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.
10.2 De aansprakelijkheid veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het factuurbedrag dat de leverancier in rekening heeft gebracht.
10.3 Het recht van de wederpartij op boete of schadevergoeding ontstaat pas, indien de wederpartij na het ontstaan ervan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk aan de leverancier heeft gemeld.
10.4 Iedere aanspraak op betaling van een bedongen boete of op vergoeding van schade vervalt na verloop van een jaar na de gebeurtenis, waardoor de boete opeisbaar is geworden of de schade is veroorzaakt, tenzij met de invordering in rechte ervan binnen genoemde termijn een aanvang is gemaakt.
10.5 De wederpartij vrijwaart de leverancier voor alle schade die de leverancier mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door de leverancier geleverde zaken.
10.6 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van de leverancier op grond van de dwingendrechtelijke bepalingen. In dat geval is de leverancier ten hoogste een bedrag van € 450.000,00 verschuldigd per gebeurtenis dan wel een samenhangende reeks van gebeurtenissen.

11. Gebreken; klachttermijnen
11.1 De wederpartij dient de geleverde zaken bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaken zijn geleverd;
- of de geleverde zaken wat de hoeveelheid en aantal betreft overeenstemmen met het overeengekomene;
- of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
11.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de wederpartij deze te vermelden op de afleveringsbon, de factuur en/of het vervoersdocument.
11.3 Niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 30 dagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de factuurgegevens te melden aan de leverancier.
11.4 Klachten over facturen dient de wederpartij binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te melden aan de leverancier.
11.5 Indien de wederpartij geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten.
11.6 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, verjaren door verloop van één jaar na aflevering.

12. Garantie
12.1 De garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering als bedoeld in artikel 5.
12.2 De garantie houdt in dat zaken, die materiaal en/of constructiefouten vertonen, naar keuze van de leverancier gratis worden hersteld dan wel vervangen, dan wel dat de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar worden gesteld of de betrokken zaken in zijn geheel worden vervangen, al naar gelang van en overeenkomstig de voor de betrokken zaken bij de leverancier geldende dan wel gebruikelijke regeling gerestitueerd. Een aldus vervangen dan wel teruggenomen zaak wordt (weer) eigendom van de leverancier en dient bij de leverancier te worden ingeleverd.
12.3 Buiten de garantie vallen gebreken aan de zaken, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buitenaf komende oorzaak.
12.4 Het recht op garantie vervalt, indien de zaak verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt, of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan de zaak zijn verricht of aangebracht, tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van de zaak.
12.5 Indien de wederpartij een beroep doet op een door de leverancier gegeven garantie, dient de wederpartij binnen 14 dagen na ontvangst door de leverancier van het beroep op garantie, de leverancier in staat te stellen de desbetreffende zaak te onderzoeken op een naar keuze van de Kantoorkompas v.o.f. - K.v.K.-nummer 30201892 - 3901 XB Veenendaal - Populierenlaan 33
telefoonnummer: 0318 55 55 01 - faxnummer: 0318 50 11 08 - internetadres: www.kantoorkompas.nl
leverancier te bepalen plaats, bij gebreke waarvan de wederpartij geen rechten kan ontlenen aan de
garantie, tenzij de gedraging of het nalaten van de wederpartij een verval van diens rechten op
garantie niet zou rechtvaardigen.
12.6 Indien de leverancier onder de garantie materiaal en/of constructiefouten heeft laten herstellen
of de desbetreffende zaak heeft vervangen, is hij van zijn garantieverplichtingen volledig gekweten en
zal hij niet tot enige verdere (schade)vergoeding zijn gehouden, tenzij schade voortvloeit uit opzet of
grove schuld van de leverancier of zijn leidinggevend personeel, of aansprakelijkheid van de
leverancier voortvloeit uit Titel 3 Afdeling 3 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Evenmin kan de
wederpartij op grond van de gebleken materiaal en/of constructiefouten ontbinding van die
overeenkomst vorderen, tenzij in redelijkheid van de wederpartij niet kan worden verwacht dat hij de
overeenkomst in stand laat.

13. Intellectuele eigendom/auteursrechten
13.1 De door de leverancier geleverde zaken maken geen inbreuk op enig intellectuele
eigendomsrecht dan wel auteursrecht. Mocht evenwel al dan niet in rechte komen vast te staan dat
enige door de leverancier geleverde zaak inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten dan wel
auteursrechten van een derde, zal de leverancier naar zijn keuze en na overleg met de wederpartij de
betrokken zaak vervangen door een zaak, die geen inbreuk maakt op vorenbedoelde rechten, of een
gebruiksrecht hiervoor verwerven dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de
koopprijs en verminderd met de gebruikelijke afschrijvingen.
13.2 De wederpartij heeft geen recht op vervanging van de zaak, die strijd oplevert met enig
intellectueel eigendomsrecht dan wel auteursrecht van een derde, indien hij de leverancier niet binnen
30 dagen na bekendwording met dit feit schriftelijk hierover heeft ingelicht.

14. Ontbinding overeenkomst
14.1 Indien de wederpartij niet, niet tijdig, of niet behoorlijk aan enige verplichting uit een
overeenkomst met de leverancier voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling
of ondercuratelestelling van de wederpartij of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is de
leverancier, na de wederpartij schriftelijk in gebreke te hebben gesteld, gerechtigd om zonder
rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd zijn
verder toekomende rechten de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In die gevallen zijn alle
vorderingen die de leverancier op de wederpartij mocht hebben terstond volledig opeisbaar.
14.2 Indien de behoorlijke nakoming door de leverancier van zijn verplichtingen uit een overeenkomst
met de wederpartij geheel of gedeeltelijk, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, onmogelijk is als gevolg van
één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van de leverancier komen, waaronder ook
gerekend worden omstandigheden die in artikel 15 worden genoemd, is de leverancier gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden.

15. Overmacht
15.1 Onder overmacht worden verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst
verhinderen en die niet aan de leverancier zijn toe te rekenen. Hieronder zullen indien en voor zover
deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken mede zijn begrepen:
stakingen in andere bedrijven dan die van de leverancier, wilde stakingen of politieke stakingen in het
bedrijf van de leverancier, een algemeen gebrek aan voor het totstandkomen van de overeengekomen
prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere
derden waarvan de leverancier afhankelijk is, algemene vervoersproblemen, brand,
overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden.
15.2 Indien de overmacht langer dan zes maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden. De leverancier is in dat geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.

16. Herroepingsrecht (indien de wederpartij een consument is)
Bij producten:
16.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende
een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De leverancier mag de
consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en)
verplichten.
16.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de
consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de
consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De leverancier
mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft
geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop
de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft
ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de
dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
16.3 De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale
inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen
ontbinden. De leverancier mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot
opgave van zijn reden(en) verplichten.
16.4 De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is
geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
16.5 Indien de leverancier de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht
of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt (zie bijlage 1 bij deze algemene
voorwaarden), loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke,
overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
16.6 Indien de leverancier de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft
verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de
bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

17. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
17.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij
zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de
werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product
slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
17.2 De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is
van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
17.3 De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de leverancier
hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het
herroepingsrecht heeft verstrekt.

18. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
18.1 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn
door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de
leverancier.
18.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding,
zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de
leverancier. Dit hoeft niet als de leverancier heeft aangeboden het product zelf af te halen. De
consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt
voordat de bedenktijd is verstreken.
18.3 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs
mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de leverancier verstrekte redelijke en
duidelijke instructies.
18.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de
consument.
18.5 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de
leverancier niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de leverancier
aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
18.6 Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de
dienst die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid
aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de leverancier een bedrag verschuldigd dat evenredig
is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de leverancier is nagekomen op het moment van
herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
18.7 De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten, die niet gereed voor verkoop
zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, indien:
de leverancier de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de
kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst tijdens de bedenktijd
heeft verzocht.
18.8 De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een
materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de
nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
de leverancier heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
18.9 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende
overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

19. Verplichtingen van de leverancier bij herroeping
19.1 Als de leverancier de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk
maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
19.2 De leverancier vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten
door de leverancier in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14
dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de leverancier
aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft
ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk
tijdstip eerder valt.
19.3 De leverancier gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft
gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de
consument.
19.4 Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste
standaardlevering, hoeft de leverancier de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te
betalen.

20. Uitsluiting herroepingsrecht
De leverancier kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar
alleen als de leverancier dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de
overeenkomst, heeft vermeld:
20.1 Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt
waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
20.2 Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling
wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de
leverancier worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid
krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de
succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
20.3 Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de leverancier de
overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
20.4 Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en
die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die
duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
20.5 Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
20.6 Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn
om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
20.7 Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
20.8 Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na
levering is verbroken;
20.9 De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en de
consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

21. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
21.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de leverancier en de wederpartij is het Nederlands recht van
toepassing.
21.2 Geschillen tussen de leverancier en de wederpartij die behoren tot de competentie van de
arrondissementsrechtbank worden bij uitsluiting beslecht door de rechter van de plaats van vestiging
van de leverancier, tenzij de leverancier als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde
rechter van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij.

Bijlage I – Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan: Kantoorkompas v.o.f., Populierenlaan 33, 3901 XB Veenendaal
E-mail: info@kantoorkompas.nl
Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*.
Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
[Naam consumenten(en)]
[Adres consument(en)]
[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.